Program studiów

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Program studiów

Program studiów

Semestr pierwszy


S1_I. Budynek inteligentny –  9W

 1. Technologie inteligentnego budynku
 2. Definicje inteligentnego budynku
 3. Kierunki rozwoju inteligentnych budynków
 4. Historia powstania FM
 5. Facility manager

S1_II. Norma Facility Management – PN-EN 15221 – 5W

 1. Historia i cel prac normalizacyjnych
 2. Struktura normy PN-EN 15221
 3. Podstawowe definicje Facility Management (PN-EN 15221-1)
 4. Definicje rozszerzone. Taksonomia, klasyfikacja i struktura Facility Management (PN-EN 15221-4)
 5. Rozwój i doskonalenie procesów Facility Management (PN-EN 15221-5)
 6. Zagadnienia dotyczące jakości w usługach Facility Management (PN-EN 15221-3)
 7. Wytyczne do przygotowania porozumień Facility Management (PN-EN 15221-2)
 8. Pomiary obszarów i powierzchni w Facility Management (PN-EN 15221-6)
 9. Benchmarking efektywności Facility Management (PN-EN 15221-7)

S1_III. Podstawy Zarządzania Facility Management – 5W

 1. Teorie i modele organizacji – korzyści i słabe strony
 2. Struktury organizacyjne – projektowanie i usprawnianie struktur
 3. Bliższe i dalsze otoczenie organizacji
 4. Analiza SWOT
 5. Proces zarządzania w przedsiębiorstwie. Funkcje zarządzania
 6. Istota zarządzania technologiami
 7. Tworzenie przewagi konkurencyjnej
 8. Źródła finansowania inwestycji

S1_IV. FM jako kompleksowe narzędzie zarządzania bezpieczeństwem biznesu – ujęcie praktyczne –  5W

 1. Bezpieczeństwo biznesu przez pryzmat FM
 2. Identyfikacja uczestników i obszarów działania FM
 3. Szacowanie ryzyka i analiza ciężaru strat (Business Impact Analysis)
 4. Określenie realnego celu i zakresu zadań facility managera w obszarze zarządzania bezpieczeństwem biznesu
 5. Identyfikacja kluczowych procesów objętych działaniem FM
 6. Pojęcie i praktyka zarządzania ciągłością działania (BCM)
 7. Omówienie światowych norm i regulacji z zakresu BCM
 8. Opracowanie planu ciągłości działania w obszarze FM – zarys
 9. Zarządzanie FM w kryzysie
 10. FM w procesie odbudowy infrastruktury budynku

S1_V. Strategie współpracy i koszty usług FM – 5W

 1. Formy i możliwości usług Facility Management
 2. Wybór właściwej formy Facility Management
 3. Relacje pomiędzy Facility Management, Property Management, a właścicielami nieruchomości,
 4. Czy Facility Management da się policzyć? Przykłady kalkulacji kosztów usług FM
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Wycena
 • Kontroling
 • Reporting

S1_VI. Systemy ochrony mienia –  5W

 1. Wprowadzenie do systemów bezpieczeństwa – architektury systemów
 2. System SSWN
 3. System SKD
 4. System telewizji dozorowej

S1_VII. Laboratorium: – Systemy automatyki budynkowej  5L

S1_VIII. Systemy komfortu i transportu w budynku – 5W

 1. Normy i przepisy
 2. Wymiana powietrza w pomieszczeniu – rodzaje wentylacji
 3. Komfort cieplny
 4. Systemy ogrzewania i klimatyzacji
 5. Rozwiązania specjalistyczne: sale wykładowe, szpitalne, serwerownie, itp.
 6. Konstrukcja wind
 7. Konstrukcja schodów i chodników
 8. Wymagania zachowania urządzeń w przypadku sytuacji awaryjnych
 9. Układy połączeń wind: równoległe i szeregowe
 10. Wspomaganie przemieszczania ludzi w sytuacjach awaryjnych (ewakuacja)
 11. Sposoby integracji z BMS

S1_IX. Zarządzanie przestrzenią pracy –  10W

 1. Systemy organizacyjne pracy biurowej
 2. Układy przestrzenne budynków biurowych
 3. Potrzeby procesu pracy a wyposażenie w środki komunikacji ICT
 4. Aranżacje przestrzeni pracy dostosowane do systemu organizacyjnego i stylu pracy
 5. Budynek inteligentny i jego rola w usprawnieniu procesów dostosowania środowiska pracy do zmieniających się potrzeb – zasady funkcjonowania FM
 6. Całościowy holistyczny obraz wymagań środowiskowych w stosunku do budynku inteligentnego
 7. Badania jakościowe budynków w procesie dostosowywania budynków do procesów pracy
 8. Programowanie funkcjonalno-przestrzenne nowych budynków z uwzględnieniem wymagań procesów pracy.

S1_X. FM Green – 5W

 1. Najnowsze trendy w budownictwie
 2. „Eko-rozwój” wśród architektów, deweloperów i firm budowlanych
 3. Certyfikaty ekologiczne
 4. Certyfikat BREEM
 5. Certyfikat LEED
 6. Certyfikat DGNB
 7. Certyfikat Well Building Standard
 8. Certyfikat HQE

S1_XI. Systemy zasilania awaryjnego, integracja systemów sterowania –  5W

 1. Metody integracji systemów sterowania
 2. Struktury systemów sterowania
 3. Systemy otwarte i zamknięte
 4. Zakłócenia w sieciach energetycznych
 5. Generator prądotwórczy jako awaryjne źródło zasilania
 6. UPS jako awaryjne źródło zasilania
 7. Układy pracy UPS-ów i tandemy zasilania

S1_XII. Zarządzanie instalacjami sanitarnymi –  5W

 1. Procedury administracyjne związane z projektowaniem i użytkowaniem obiektu w tym z instalacjami sanitarnymi i HVAC
 2. Nowy system oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej
 3. Eksploatacja budynku
 4. Obowiązek utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym.

S1_XIII. Systemy elektryczne –   5W

 1. Systemy elektryczne
 2. Rola i zadania systemów elektrycznych.
 3. Wymagania przepisów odnośnie systemów i instalacji elektrycznych.
 4. Elementy składowe systemów elektrycznych.
 5. Podział i charakterystyka odbiorników energii elektrycznej.
 6. Jakość energii elektrycznej i sposoby poprawy jakości.
 7. Projektowanie systemów rozdziału energii i dobór elementów składowych.
 8. Zasoby racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.
 9. Zabezpieczenia w systemach elektrycznych
 10. Zakłócenia w pracy systemów elektrycznych.
 11. Rodzaje zabezpieczeń i systemów ochrony.
 12. Przegląd i charakterystyka urządzeń zabezpieczających.
 13. Ogólne zasady doboru zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych.
 14. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 15. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych.
 16. Ochrona przeciwporażeniowa.
 17. Odbiory prac elektrycznych.

S1_XIV. Systemy oświetlenia budynku –  5W

 1. Warunki dobrego oświetlenia
 2. Wymagania norm i przepisów
 3. Programy komputerowe do obliczania oświetlenia
 4. Systemy sterowania oświetleniem
 5. Technika oświetlenia wnętrz
 6. Technika oświetlenia zewnętrznego i ulic
 7. Iluminacja obiektów architektonicznych i terenów zielonych
 8. Promieniowanie elektromagnetyczne
 9. Fizjologia widzenia
 10. Wielkości stosowane w technice świetlnej
 11. Technika pomiarów fotometrycznych
 12. Źródła światła i ich charakterystyka
 13. Parametry charakteryzujące oprawę oświetleniową

S1_XV. Ćwiczenia na obiekcie rzeczywistym –  15C

 

Razem semestr pierwszy:   94 godz.

 

Semestr drugi


S2_I. Sieci komputerowe – infrastruktura inteligentnego budynku – 10W

 1. Wprowadzenie – podstawy budowy sieci komputerowych (od usługi do transmisji)
 2. Media transmisyjne
 3. Architektura sieci komputerowych LAN i WAN
 4. Przegląd norm dotyczących budowy sieci komputerowych.
 5. Wprowadzenie do polityki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
 6. Przegląd norm i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 7. Prawo i postępowanie dowodowe w przestępstwach komputerowych

S2_II. Kosztorysowanie robót elektrycznych i teletechnicznych –  5W

 1. Podstawy prawne i normatywne kosztorysowania.
 2. Rodzaje kosztorysów.
 3. Elementy składowe kosztorysów i zasady tworzenia katalogów (KNR, KNS, itp.).
 4. Kosztorysowanie robót elektrycznych.
 5. Kosztorysowanie robót teletechnicznych.
 6. Kosztorysowanie instalacji systemów bezpieczeństwa (SSWiN,SKD,STD,SAP).
 7. Przykłady praktyczne kosztorysów.

S2_III. Wymogi prawne ciążące na właścicielach oraz zarządcach nieruchomości w związku z obowiązkiem prowadzeniem dokumentacji eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich zastosowanie w praktyce – 5W  

 1. KOB – Książka Obiektu Budowlanego – prowadzenie:
 • Wymagania prawne – Prawo budowlane,
 • Sposób wypełniania KOB – przykłady praktyczne,
 • Ewidencja wykonanych prace: przeglądy, remonty, przebudowy i awarie w KOB – przykłady praktyczne,
 • Błędy w KOB – przykłady praktyczne.
 1. IWR – Instrukcja Współpracy Ruchowej z zakładem energetycznym:
 • Wymagania prawne –Prawo Energetyczne i Budowlane.
 • Zastosowanie w praktyce – przykłady.

S2_IV. Niekonwencjonalne źródła energii –  5W

 1. Panele słoneczne.
 2. Fotoogniwa.
 3. Ogniwa jądrowe.
 4. Ogniwa paliwowe.
 5. Generatory MGD i MHD.
 6. Generatory biogazu.
 7. Energetyczna utylizacja odpadów.
 8. Skojarzone źródła energii w budynkach.
 9. Sposoby kumulacji ciepła i chłodu w okresie dzień/noc i lato/zima.

S2_V. Systemy ratowania życia –  5W:

 1. System SSP.
 2. System gaszenia pożarów.
 3. Systemy oddymiania.
 4. System DSO .
 5. Systemy ewakuacji.

S2_VI. Utrzymanie czystości jako profesja – 5W

 1. Natura usługi – wyjaśnienie podstawowych zagadnień.
 2. Potrzeby klienta – komunikacja, indywidualne potrzeby, zakres, różnice w potrzebach.
 3. Jakość usług i certyfikacja jakościowa.
 4. Cena usługi, a koszty – analiza ekonomiczna.
 5. Czyszczenia (sprzątanie), definicje (podstawowe informacje, techniki, zagrożenia, chemia, podstawowe materiałoznawstwo).
 6. Sprzątanie jako proces złożony od maty wejściowej do maszyny sprzątającej.
 7. Specyfika różnych obiektów: centra handlowe, biurowce, służba zdrowia, zakłady przemysłowe, obiekty HACCP.
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

S2_VII. Specyfika zarządzania obiektami handlowymi –  5W

 1. Klasyfikacja obiektów handlowych
 2. Obiekt handlowy w przestrzeni miejskiej – nowe wyzwania
 3. Jakość obiektu handlowego – oczekiwania użytkowników
 4. Specyfika zarządzania obiektami handlowymi
 5. Zachowania konsumentów – badania behawioralne klientów
 6. Pozycjonowanie nieruchomości handlowej na rynku

S2_VIII. Pojęcie poziomu bezpieczeństwa oraz metodyki jego oceny – 2W

 1. Wprowadzenie (klasyfikacja zagrożeń, środki neutralizacji)
 2. Metoda prawno-normatywna,
 3. Metoda punktów węzłowych,
 4. Metoda tabelaryczno-algorytmiczna
 5. Metoda grafów przepływowych,
 6. Omówienie metod ZTN 1-4,
 7. Metoda FSA oceny poziomu bezpieczeństwa

S2_IX. Teoria odnowy urządzeń –  3W

 1. Wprowadzenie – omówienie założeń, celu, kryterium i wariantów modeli teorii wymiany urządzeń.
 2. Podejście dynamiczne
 3. Modele deterministyczne
 • skończony horyzont planowania
 • nieskończony horyzont planowania
 1. Modele stochastyczne
 • skończony horyzont planowania
 • nieskończony horyzont planowania

S2_X. Optymalizacja kosztów użytkowania obiektów –  5W

 1. Sposoby optymalizacji kosztów: energii i paliw, serwisów, materiałów itp.
 2. Przykłady optymalizacji
 3. Narzędzia pomocne do przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów
 4. Jak prawidłowo przygotować propozycję obniżenia kosztów
 5. Ćwiczenia – work shop

S2_XI. Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management – 8W

 1. Grupy programów stosowanych w Facility Management
 2. Funkcje programów z kategorii CAFM
 3. Omówieni programów z kategorii CMMS
 4. Inne narzędzia informatyczne spotykane w działalności Facility Management
 5. Ramowy plan wdrożenia narzędzi informatycznych
 6. Przykładowe programy informatyczne z branży Facility Management

S2_XII. Wsparcie technologii multimedialnych dla współczesnego Facility Managera – 5W

 1. Systemy dystrybucji informacji z wykorzystaniem multimedialnej technologii Digital Signage IPTV
 2. Systemy wsparcia podejmowania decyzji na bazie rozwiązań wielkoformatowej projekcji
 3. Multimedia w przestrzeniach publicznych
 4. Multimedia jako narzędzia kreowania przestrzeni, oszczędzania zasobów, tworzenia I przetwarzania informacji
 5. Interfejsy użytkownika stacjonarne I mobilne

S2_XIII. Ćwiczenia na obiekcie rzeczywistym – 10C

S2_XIV. Zarządzanie obiektem komercyjnym. Komercjalizacja obiektów biurowych i handlowych – 3W

S2_XV. Analiza ryzyka w usługach FM i jego wpływ na ciągłość działania – 5W

 1. Sposoby definiowania ryzyka i zagrożeń
 2. Metody obliczania ryzyka: metody macierzowe, graf ryzyka, Risc Score
 3. Drzewa zdarzeń: FTA i ETA
 4. Przykłady praktyczne

S2_XVI. Usługi FM dla ludzi i organizacji – 5W

 1. Usługi ochrony ludzi i mienia
 2. Usługi recepcji
 3. Usługi kateringowe

S2_XVII. Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości w zarządzaniu nieruchomością  – 5W

 1. Miejsce nieruchomości w bilansie
 2. Przychody i koszty dotyczące zarządzania nieruchomością w rachunku zysków i strat
 3. Budżet CAPEX i OPEX, service charge
 4. Opłacalność finansowa projektów inwestycyjnych dot. nieruchomości

 

 

Razem semestr drugi – 91 godz.

 

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie technologiami i systemami sterowania bezpieczeństwem i komfortem w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Absolwent uzyskuje również nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z normą FM EN-15221.

Forma zaliczeń przedmiotów

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria zakończone egzaminem końcowym.

Forma zakończenia studiów

Pozytywnie zdany egzamin końcowy.Oprogramowanie firmy Microsoft w ramach programu DreamSpark for Academic Institutions

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej przystąpił do programu DreamSpark dzięki czemu studenci i pracownicy wydziału maja dostęp do większości oprogramowania firmy "Microsoft" ( z ważniejszych pakietów wyjątek stanowi MS Office).


Wydziałowy administrator oprogramowania:

 

mgr inż. Marek Cierniak pawilon D-14 pokój 317 tel. 42-20

Zapytania dotyczące funkcjonowania licencji DreamSpark prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres msdnadmin@zarz.agh.edu.pl.
Zapytania należy przesyłać wyłącznie z adresów wydziałowych czyli zarejestrowanych w domenie zarz.agh.edu.pl.

 

Adres wydziałowego serwera ELMS

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=7aa4a8fe-a78b-e011-969d-0030487d8897